❤️

Values

A compelling, user focused approach based on a genuine passion for web3 gaming and entertainment experiences.

We aim to create a culture where we grow as a team, let the best ideas win, and work hard to achieve our goals. Embrace creativity and collaborative problem solving, we aim to create incredible outcomes.

Tiếp cận một cách thuyết phục, lấy người dùng làm trọng tâm dựa trên niềm đam mê cho ngành game của WEB3 và các trải nghiệm của họ.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường mà tất cả đều phát triển với tư cách là một tập thể, và cùng nhau phấn đấu, đạt được mục đích chung. Đề cao sự sáng tạo và hợp tác giải quyết các vấn đề, chúng tôi mong muốn tạo ra những kết quả xuất sắc.

Move with urgency and focus

The world moves fast. Startups & technology (especially web3) moves even faster. We must move fast and with an extreme sense of focus

But you can't make a great omelet without breaking a few eggs. 😁

Giá trị 1: Khẩn trương và Tập trung

The world moves fast. Startups & technology (especially web3) moves even faster. We must move fast and with an extreme sense of focus

But you can't make a great omelet without breaking a few eggs. 😁

Thời thế thay đổi nhanh chóng. Các công ty khởi nghiệp và công nghệ (đặc biệt là WEB3) thay đổi còn nhanh hơn. Chúng ta cần nhanh chóng thích nghi với độ tập trung cao.

Nhưng ta không thể nào làm món trứng tuyệt vời mà không làm vỡ vài quả trứng.

💡
Think rigorously

We care about being right & about why, It often takes reasoning from first principles to get there.

We do not accept half-baked and lazy thinking.

Giá trị 2: Lập luận từ nguyên lý cơ bản

Chúng ta chú tâm đến việc làm đúng và về nguyên nhân tại sao, và điều đó thường cần được lý luận từ những nguyên lý cơ bản.

Chúng ta không chấp nhận những suy nghĩ nửa vời và lười biếng.

💜
Trust and Amplify

We trust our teammates, we count on them to have our back and we have theirs.

We earn trusts by collaborating, supporting & lifting up others “Make room for mistakes, but no rooms for repeated mistakes”

Giá trị 3: Tin và lấy lòng tin

Chúng ta tin vào đồng đội, và trông cậy vào nhau khi gặp khó khăn.

Chúng ta nhận được sự tin tưởng bằng cách hợp tác, hỗ trợ và nâng đỡ nhau.

📷
Learn the best, Leap frog the rest

No idea is original. We constantly analyze & learn from the best across many industries.

70% Proven | 20% Better | 10% New

We compete by innovating upon our learnings.